تعرفه صدور اسناد بین المللی

 

قیمت ها به ریال می باشند

 

1

ترجمه گواهینامه موتور

1,680,000

2

ترجمه گواهینامه یک ساله خودرو

1,680,000

3

ترجمه گواهینامه خودرو + موتور

1,840,000

4

ترجمه گواهینامه سه ساله

4,700,000

5

دفترچه مالکیت

1,540,000

6

پلاک ترانزیت (خودرو)

5,100,000

7

پلاک ترانزیت (موتور)

2,250,000

8

علامت CD و IR

600,000